Dükan & Kafe

Dükan & Kafe

Dükan & Kafe


Dükan


Mary Halkara howa menzilinde söwda etmek ýeke bir satylýan harytlaryň bolçulygy üçin däl-de, eýsem olaryň bahasynyň özüne çekýänligi bilen hem amatlydyr. Sowadylan içgiler we şeýle-de türkmen nazy-nygmatlary näçe diýseňiz tapylýar ─ biziň dükanlarymyza hoş geldiňiz!Kafeler


Kafeler terminalyň birinji we ikinji gatynda, şeýle-de halkara hem-de ýerli gatnawlaryň uçuş zolaklarynda ýerleşýär. Ýolagçylara ýeňil tagamlar, desertler, gyzgyn çaý we kofe, şunuň ýaly-da sowadylan içgiler teklip edilýär