Maglumat gullugy

Maglumat gullugy

Maglumat gullugy


Siziň üçin has amatly bolar ýaly howa menziliň içinde Sorag-jogap nokatlary ýerleşýär. Siz olardan uçarlaryň gatnawlary, Terminalyň çäginde hereket edýän  hyzmatlar we desgalar barada doly maglumatlary alyp bilersiňiz. Eger-de sizde düşünmezlik, soraglar ýüze çyksa onda kömek almak üçin Sorag-jogap nokatlaryna ýüz tutuň!

Mary Halkara howa menziliniň sorag-jogap telefonlarynyň belgileri  

+993 522 6-70-06