Medisina kömegi

Medisina kömegi

Medisina kömegiSaglyk hyzmatlarynyň otagy köpçülikleýin zolakda ýerleşýär. Ol ilkinji saglyk kömegini bermek üçin ähli zerur enjamlar bilen doly üpjün edilendir. Ýolagçylaryň özlerini ysgynsyz, bitap duýan ýa-da birsyhly gaýtalanýan ýarawsyzlyklarynyň ýitileşmesi ýüze çykan ýagdaýlarynda olar lukmanlardan öň berilýän ilkinji kömegi alyp bilerler. Hünärmenler howaýollaryndan peýdalanylanda saglyga ters gelýän zatlar barada ýolagçylary habardar ederler.