Aragatnaşyk we radiotehniki enjamlaryny ulanmak bazasy