Ýük gatnadyjylar üçin


Mary Halkara howa menziliniň sebitleýin we sebitara aragatnaşyk ýollarynyň çatrygynda ýerleşýänligi sebäpli onuň öz üstünden beýleki menzillere ýükleri geçirmek babatda artykmaçlyklary uludyr. Aýrybaşga geografiki ýerleşişine we uçarlaryň ýangyjynyň bahasynyň arzanlygyna, şeýle-de ýerüsti hyzmatlarynyň amatlylygyna görä howa menzili tehniki taýdan düşelgeleri ýerine ýetirmegiň özboluşly mümkinçiliklerine eýedir.

Müşderilere amatly bolar ýaly howa menziliň ýük terminalynda awiakompaniýalaryň ýük daşamak işlerini ýerine ýetirmek boýunça ofis-wekilhanalary ýerleşýär.  Terminal häzirkizaman tehniki enjamlary bilen abzallaşdyrylan:

  • ýük konteýnerlerini düşürijiler, ýükleýjiler we pallet,
  • konteýner teležkalaryny çekijiler,
  • öz-özi hereketlenýän lentaly konweýerler,
  • elektrik ýükdaşaýjylar,
  • göteriji-komplektleýji stollar,
  • tekjeler,
  • tereziler.
Mary halkara howa menziliniň Gatnawy guraýan gullugyndan
ugradylýan ýükleriň nyrhlary barada maglumat
(her kg üçin , manatda)
N
Harydyň atlary
Mary-AşgabatMary-Türkmenbaşy
Mary-Daşoguz
1
Et önümleri
0.39
0.74
0.54
2
Balyk, kolbasa we syr
0.39
0.74
0.54
3
Gök we bakja
0.39
0.74
0.54
4
Awtoşaýlar
0.39
0.74
0.54
5
Nahallar
0.99
1.86
1.36
6
Telewizorlar we komputorlar
0.79
1.48
1.09
7
Ahli görnüşli öý haýwanlaryň etleri
0.59
1.11
0.82
8
Konditer (un) önümleri
0.52
0.99
0.72
9

Dürli görnüşli taýyn egin eşikler

0.72
1.36
1.0
10

Gaýyş aýakgaplar

0.59
1.110.82
11Ahli görnüşli konserwalar
0.390.740.54
12

Ahli gömüşli ýaglar

0.39
0.74
0.54
13
Elektro apparaturalar
0.390.740.54
14Konditer kökeler
0.520.990.72
15Aýna we aýna önümleri
0.52
0.99

0.72

Bellik: Daşaýyş resminamasy, her ýük nakladnoýlar toplumy üçin 10.08 manat möçberde töleg amala aşyrylýar.


Şeýle hem, Mary halkara howa menzilinden ýurdumyzyň içerki gatnawlarynda welaýatlaryň ähli howa menzillerine gymmaty yglan edilmezden adaty ýükleri ugratmak hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz.

5-kg-dan agyr bolmadyk bukjalary gaplamak hyzmaty, GBüS bilen:

11,5*23sm ulylykly bukja

11,50 manat

17,5*25 ulylykly bukja

13,00 manat

26*34 ulylykly bukja

25,00 manat

37*49,5 ulylykly bukja

32,50 manat

27*35*6 kiçi guty

29,50 manat

38*51,5*6 ulylykly guty

37,00 manat

 
Goşmaça hyzmatlar, GBüS bilen:

Ýüki işläp taýýarlamak

1 kg/man

1,00

Habar etmek hyzmaty

1 jaň/sms/man

1,00

Awiýa ýanhaty bahasy

1 nusga/man

3,00

Awiýa ýanhaty düzmek

1 nusga/man

21,00


MARY HALKARA HOWA MENZILINIŇ SALGYSY:

745400, Türkmenistan, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň Şajahan köçesiniň 1-nji "a" jaýy,

Telefon: +993 (522) 6-70-06

Faks:     +993 (522) 6-31-17

E-mail: mary.airport@online.tm 

+993 (522) 6-70-06


Mary halkara howa menzili bank rekwezitleri

(manatlyk)

1. Doly ady: «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Mary halkara howa menzili
2. Salgysy : 745400, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň Şajahan köçesiniň 1-nji "a" jaýy
3. Salgyt kody : 601161000003
4. Banky: Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky, Mary şahamçasy
5. Milli manatda hasaplaşyk hasaby: 23201934139023100038000
6. Kor.hasaby : 21101934110100300007000
7. BAB : 390701390

Mary halkara howa menzili bank rekwezitleri
(walyuta)

1. Doly ady: «Türkmenhowaýollary» agentliginiň Mary halkara howa menzili
2. Salgysy : 745400, Mary şäheri, Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň Şajahan köçesiniň 1-nji "a" jaýy
3. Salgyt kody : 601161000003
4. Banky: TDT «Türkmenbaşy» banky Mary şahamçasy
5. Walyuta hasaplaşyk hasaby: 23201840139023100038000
6. Kor.hasaby: 21101840110100400004000
7. BAB: 390701390

cargo price of mary airport

Руководство по перевозке опасных грузов