Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, ABŞ-nyň dünýä belli «Boeing» kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama esasynda «Boeing 777-300ER» kysymly täze ýolagçy uçary satyn alyndy. Bular ýaly häzirki zaman uçarynyň ýene birini satyn almaklyk meýilleşdirilen. Bu howa gämileri 368 ýolagçyny gatnatmaga ukyplydyr. Olaryň gonmasyz uçuş uzaklygy 11 müň 390 kilometre ýetýär, uçuş tizligi bolsa sagatda 905 kilometre deňdir. Täze uçarda eneler üçin orunlaryň we bäbekler üçin sallançaklaryň ýerleşdirilendir.