2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilen ýyla bagyşlap medeni çäreleriniň, Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi. Dabaranyň dowamynda Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň konserti, Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi we Türkmen milli lybaslarynyň görkeziliş dabarasy geçirildi. Dabara Ýaponiýanyň Parlamentiniň deputatlary, ministrlikleriniň, jemgyýetçilik we edara guramalarynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriň ýolbaşçylary, Ýaponiýada ýerleşýän daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary we ýaponiýada okaýan türkmen-talyplary gatnaşdylar. Çäraniň dowamynda birnäçe duşuşuklar hem-de Ýaponiýanyň Tsukuba uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp Medeniýet we ylym-bilim ugurlary boýunça tegelek stoluň başyndaky maslahat geçirildi. Geçirilen duşuşyklaryň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda köpugurly türkmen-ýapon gatnaşyklaryny has-da ösdürmek ugrunda durmuşa geçirilýän işleriň ähmiýeti barada bellediler. 14-nji iýunda Ýaponiýanyň Tsukuba şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilen ýyla bagyşlap medeni çäreleriniň, Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisiniň ýapylyş dabarasy geçirildi.