Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem berlen wizalaryň sany boýunça (COVID-den) kowidden öňki döwürdäki derejä ýetilendigini habar berdi. Bellenilişi ýaly, 2019-njy ýylda jemi 60 müň wiza berlen bolsa, 2023-nji ýylyň ahyryna çenli bu görkeziji 73 müňden gowrak boldy, şolardan 36 müňüsi syýahatçy we 19 müňüsi bilim almak maksatlydyr. Mundan başga-da, 2024-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 46 müňden gowrak wiza çap edildi, şol bir wagtyň özünde bu görkeziji 2023-nji ýylda - 18,3 müňe deňdi. "Pandemiýanyň bir wagtlar döreden päsgelçiliklerini ýeňip geçendigimize we ýurtlarymyzyň arasyndaky adaty ulag baglanyşyklaryna gaýdyp gelendigimize tüýs ýürekden begenýärin" diýip, Wolynkin belledi. Ol şeýle hem Russiýanyň, takmynan 1,6 milliard ABŞ-nyň dollary möçberde dolanyşygy bolan Türkmenistanyň bäş esasy söwda hyzmatdaşlaryndan biridigini nygtady. GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň maý aýynda geçirilen mejlisinde 2024-nji ýylyň 1-nji çärýeginde söwda dolanyşygynyň 22% göterim bolup - 18 milliard rubl töweregi ýokarlanandygy bellenildi.