Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly bolan e.gov.tm ýurduň raýatlaryna wagtlaryny we pullaryny tygşytlamaga kömek edýän 40-dan gowrak onlaýn hyzmatlaryny ulanmaga mümkinçilik berýär. Portal arkaly aragatnaşyk hyzmatlary we bilim ulgamy üçin töleg edip bilersiňiz. Şeýle hem dürli resminamalary düzetmäge mümkinçilikler bar, öýüňizden çykman degişli edaralardan hukuk kömegini alyp bilersiňiz. Şeýle hem, web sahypasy pasport, döwlet ýeňillikleri, ýokary okuw mekdeplerine girmek, çaganyň dogluş hakyndaky şahadatnamasyny almak we ş.m. üçin haýsy resminamalaryň zerurdygy barada iň täze maglumatlary berýär. Portala 40 müňden gowrak adam yzygiderli girýär we 200 müňden gowrak elektron hyzmatdan peýdalanýar. Türkmenistanyň Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly e.gov.tm resmi web sahypasy we Android we iOS esasly enjamlar üçin amaly programmalar arkaly elýeterlidir.