4-nji iýulda sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisinde Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyş etdi. Arkadagly Serdarymyz diňe pugta parahatçylyk, durnukly howpsuzlyk üpjün edilende ykdysady hyzmatdaşlygyň üstünlikli boljakdygy äşgärdir diýip nygtady. Türkmenistan bu örän möhüm iki wezipäni amala aşyrmakda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip, döwlet Baştutany işleriň birnäçe anyk ugurlaryna üns bermegi teklip etdi. Birinjiden: kiber we biohowpsuzlyk ulgamynda syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmakdyr. Ikinjiden: täze kontinentara we sebit ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmäge we bar bolanlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen logistika işiniň amatly usulyny emele getirmekdir. Üçünjiden: energiýa serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek boýunça bilelikdäki taslamalary meýilleşdirmek arkaly yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin şertleri döretmek bolup durýar. Gürrüň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň zerurlyklaryny üpjün etmek we geljekde daşarky bazarlara çykmagy barada barýar diýip, Hormatly Prezidentimiz aýtdy. Dördünjiden: ýokary tehnologiýalar ulgamynda netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin binýat döretmek diýip, döwlet Baştutany sözüni dowam etdi. Bäşinjiden: howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak we ekologiýa babatda bilelikdäki işleri utgaşdyrmak bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky başlangyjyny durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiligine seretmegi ähli gyzyklanýan taraplara teklip etdi. Ýokarda bellenip geçilen ugurlaryň her biri boýunça ilkinji ädim hökmünde bilermenleriň derejesinde geňeşmeleri geçirmegi maksadalaýyk hasaplaýaryn. Şeýle geňeşmeleriň biziň şertlerimize we zerurlyklarymyza oňat baha bermäge, şonuň esasynda mundan beýläk-de bilelikde işlemegiň ýollaryny kesgitlemäge mümkinçilik berjekdiginden ugur alýarys diýip, döwlet Baştutany beýan edilen başlangyçlary durmuşa geçirmegiň ilkinji çärelerini kesgitledi.