Multimodal logistikanyň netijeliligini artdyrmak we demir ýol gatnawyny gowulandyrmak bilen ýükleriň bir serhetden beýleki serhede eltilmeginiň tizligi 40 göterim ýokarlandy. Ulgamlaýyn çäreler arkaly gazanylan bu möhüm netije Türkmenistany halkara ulag ulgamynda roluny güýçlendirmek isleýän ýurtlaryň hatarynda goýýar.Türkmenistan geljek ýylyň başyndan üstaşyr ýükleriň mukdaryny 80 göterim artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu bolsa ýurduň global logistika pudagynda esasy orna çykmak isleýändigini görkezýär.