Türkmenistan dünýäniň iň howpsuz ýurdy hökmünde ykrar edildi

Sene : 04.11.2020


«Gallup» halkara barlaglar merkezi kanunyň we tertibiň düzülen indeksiniň esasynda Türkmenistany dünýäniň iň howpsuz ýurdy diýip ykrar etdi. Bu merkeziň geçirýän soraglarynyň netijeleri jemgyýetçilik pikiriniň ýagdaýy baradaky maglumatlaryň has ygtybarly çeşmeleriniň biri hasaplanylýar. Bu hoş habar bu gün bütin dünýä dolup, eziz Watanymyzyň hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň abraýyny has-da belende galdyrdy.
Ykdysadyýet we dünýä institutynyň barlaglarynyň netijelerine laýyklykda, geçen ýyl ýurdumyzyň dünýäniň iň howpsuz döwletleriniň hataryna girendigini nygtamalydyrys, şol maglumatlar «Terrorçylygyň global indeksi 2019-da» çap edildi. Türkmenistan şu ugurdaky işlerini soňky birnäçe ýylyň dowamynda durmuşa geçirip gelýär.
Ýurdumyzyň şanly senäni — hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny belleýän ýylynda bu wakanyň bolup geçmegi milli Liderimiziň döwlet syýasatynyň üstünlige eýe bolýandygynyň nobatdaky ajaýyp subutnamasydyr. Halkymyzyň abadan durmuşy, ata Watanymyzyň rowaçlygy, gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy üçin şertleri döretmäge gönükdirilen oňyn özgertmeler döwlet Baştutanymyzyň syýasatynyň özenini düzýär.
Bitaraplyk ýoluny seçip almak bilen, bu gün ýurdumyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ösüşiň ýokary depginlerini, eziz Diýarymyzda parahatçylygy, asudalygy üpjün etmäge hem-de sebitde durnuklylyk we howpsuzlyk meselelerine örän jogapkärli çemeleşmeleri görkezýär.
Türkmenistanyň bu täsin derejesiniň özboluşly alamaty diňe bir onuň dünýä bileleşigi tarapyndan makullanandygy hem-de goldanylandygy bilen däl, ýurduň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmegiň tejribesi, oňa mahsus bolan milli we halkara bähbitleriň sazlaşygy bilen hem baglanyşyklydyr.
Parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, dünýäniň döwletleri we halklary bilen özara bähbitli gatnaşyklary ileri tutmak ýörelgelerine ygrarly bolan ýurdumyz özüniň amatly geosyýasy we geoykdysady kuwwatyny umumadamzat bähbitlerini hem-de ösüşi üpjün etmäge gönükdirýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde biragyzdan kabul edilen Kararnama laýyklykda, «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl dünýä bileleşigine sebit howpsuzlygynyň, durnuklylygyň hem-de okgunly ösüşiň, ýurduň we halkyň abadançylygynyň möhüm şerti hökmünde türkmen Bitaraplygynyň ähmiýetini hem-de ornuny has doly açyp görkezer.
Munuň özi Türkmenistanyň halkara abraýynyň has-da belende galmagyna, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzy Aziýada hem-de tutuş dünýäde syýasy täsiriň, ykdysady durnuklylygyň hem-de medeni babatda özüne çekijiligiň merkezleriniň birine öwürmäge gönükdirilen strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam eder.