Türkmenistan Gazagystanyň portlary arkaly Gara deňze çykar

Sene : 09.11.2020


Türkmenistan, Azerbaýjan we Eýran Gazagystanyň portlarynyň we gämi gatnawy kompaniýalarynyň üsti bilen, Gara deňze çykar. Şunuň bilen baglylykda, Gazagystanyň Senaty Ýewraziýa Ykdysady Bileleşigine agza döwletler tarapyndan gol çekilen "Gämi gatnawy boýunça Şertnamany tassyklamak hakyndaky" kanunyny kabul etdi diýip, Gazagystanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri habar berýär.

Habar beriş serişdeleri Senagat we infrastruktura ösüşi ministriniň orunbasary Berik Kamaliýewiň sözlerine salgylanyp, gämi gatnawy boýunça şertnamanyň taraplaryň içerki suw ýollarynda gämileriň üstaşyr geçmegine rugsat beriş tertibini ýönekeýleşdirýändigini aýtdy. Hususan-da, üstaşyr geçiş baradaky arzalary gözden geçirmegiň möhleti 10 güne çenli azaldyldy we bu arza Russiýanyň Transport ministrligi tarapyndan serediler. Rugsat Russiýa tarapyndan berilýär, sebäbi gämileriň üstaşyr ýüzüşi mümkin bolan içerki suw ýollary diňe Russiýa Federasiýasynda bar. Rugsadyň alynmagy 3 aýdan 6 aýa çenli dowam edýär.
Kamaliýew Russiýanyň içerki suw ýollaryndan geçmegi diňe gazak kompaniýalarynyň aňsatlaşdyryp biljekdigini düşündirdi we bu meselede Ýewraziýa Bileleşigine girmeýän Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Eýranyň Gazagystanyň daşaýjylaryndan peýdalanmak bilen, (Kazmortransflot, OMS ugratmak) Hazaryň portlaryndan Gara deňziň portlaryna haryt daşamaga isleg bildirýändigini aýtdy. Ol munuň Gazagystanyň Aktau we Kuryk portlarynyň üstaşyr potensialyny ep-esli ýokarlandyrjakdygyny belledi.